پرسشنامه تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۷
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۷۷
نویسندگان رینولدز و ریچموند
مخفف RCMAS
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

اولین ابزار برای اندازه گیری اضطراب آشکار بزرگسالان به وسیله تیلور (١٩٥١) گزارش شد و در شناسایی افراد با واکنش های اضطرابی مزمن مفید تشخیص داده شد چند سال بعد کاستندا و همکاران (١٩٥٦)، فرم کودکان را برای سنجش مقیاس اضطراب تهیه نمودند این مقیاس ٥٥ گویه ای بود رینولدز و ریچموند (١٩٧٨) مقیاس مورد نظر را ازطریق حذف برخی گویه ها، اضافه نمودن برخی دیگر و تغییر ترتیب گویه ها مورد تجدید نظر قرار دادند و ابزار جدیدی از این مقیاس را ارائه نمودند ابزار جدید مقیاس تجدید نظر شده اضطراب کودکان و یا آنچه من فکر و احساس می کنم نامگذاری شد. تقوی و علیشاهی (١٣٨٢) پایایی و روایی این مقیاس را بررسی کردند که پایایی آن برابر٠/٦٧ بدست آمد. مفرد و همکاران (١٣٨١)، ضریب پایایی این پرسشنامه را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٣به دست آورده اند که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه رفتاری کودکان (CBQ)

پرسشنامه اختلالات رفتاری کودکان

چک‌لیست سنجش میزان عزت ‌نفس کودکان پیش‌دبستانی

ﺳﻨﺠﺶ چک لیست میزان عزت نفس کودکان پیش دبستانی

ﺳﻨﺠﺶ رفتار کودکان پیش‌دبستانی در بازی

پرسشنامه رفتاری کودکان

۱۹۶۷

پروتکل مقیاس ریاضی برای کودکان MASC

پروتکل آموزش مادران کودکان دارای اختلال نارسایی توجه بیش فعالی

پروتکل قصه درمانی کودکان

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ چک‌لیست میزان عزت‌نفس کودکان پیش‌دبستانی

۱۳۸۶