پرسشنامه تجدید نظر شده هوش هیجانی شاته

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۳
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۹۸
نویسندگان شاته و همکارن
مخفف MSEIS
نام انگلیسی پرسشنامه Modified Schutte Emotional Intelligence Scale

توضیحات تکمیلی

مقیاس هوش هیجانی شاته، ملوف و هال و دیگران (١٩٩٨)، براساس مدل سالوی و مایر (١٩٩٠،١٩٩٧)، تهیه و تنظیم شده که این پرسشنامه دارای ٣٣ سوال می‌باشد . شاته و همکاران (١٩٩٨)، پایایی پرسشنامه هوش هیجانی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ را٠/٨٧ به دست آورده اند. آستین، ساکلوفیسک، هانگ و مکینی (٢٠٠٤)، پایایی این پرسشنامه را از طریق آلفای کرونباخ بین٠/٨٤ تا ٠/٩٠ بدست آورده اند بشارت (١٣٨٤؛ نقل از شمسی، ١٣٩٢) نیز پایای این پرسشنامه را از طریق آلفای کرونباخ ٠/٨٢ گزارش کرده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری هوش هیجانی

پرسشنامه ناتوانی هیجانی تورنتو

پروتکل طرحواره درمانی هیجانی

پروتکل آموزش هوش هیجانی

پروتکل هوش هیجانی

پرسشنامه هوش هیجانی در ورزش

۲۰۰۹

مبانی نظری هوش هیجانی

مبانی نظری رفتار درمانی عقلانی هیجانی

پرسشنامه خودآگاهی هیجانی

۲۰۱۲

پرسشنامه خلاقیت هیجانی

۱۹۹۹