پرسشنامه تجربه بارداری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۱
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۲۰۰۸
نویسندگان دیپیترو و همکارن
مخفف PES
نام انگلیسی پرسشنامه Pregnancy Experience Scale

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تجربه بارداری که شامل ٤١ سؤال بوده که توسط دیپیترو، کریستن سن، کاستیگان (٢٠٠٨) تهیه و تنظیم شده است و در واقع لیستی از مواردی است که در طی بارداری توسط مادر تجربه می شود و ممکن است این تجارب به طرق مختلف بر مادر باردار تأثیر بگذارند این تجارب می توانند در مادر احساس شادی مثبت، خوشایندی و یا احساس غمگینی منفی، ناخوشایندی یا هر دو را ایجاد کنند ابراهیمی (١٣٩٢) پایایی و ثبات درونی این پرسشنامه، را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، مورد ارزیابی قرار داده است پرسشنامه هیجانات خوشایند دارای آلفای کرونباخ بالایی٠/٧١، و هیجانات ناخوشایند دارای آلفای کرونباخ ٠/٧٨ بوده است که نشان دهنده ی ضریب پایایی مناسب این پرسشنامه است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه تجربه برند

۲۰۱۱

پرسشنامه مدیریت تجربه مشتری

۱۳۸۹

پرسشنامه خردگرایی – تجربه گرایی

۱۹۹۹

پرسشنامه نگرانی های دوران بارداری

۲۰۱۱