پرسشنامه تحمل ناکامی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۵
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۲۰۰۵
نویسندگان هارینگتون
مخفف FDS
نام انگلیسی پرسشنامه Frustration Discomfort Scale

توضیحات تکمیلی

مقیاس تحمل ناکامی توسط هارینگتون (٢٠٠٥)، تهیه وتنظیم شده است که این پرسشنامه شامل ٣٥ گویه می باشد. هارینگتون (٢٠٠٥) پایایی پرسشنامه تحمل ناکامی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ بین ٠/٧٨تا ٠/٩٤ بدست آورده است. بابارئیسی (١٣٩١) نیز بعد از تایید روایی پرسشنامه تحمل ناکامی، پایایی آن را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بدست آورده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پروتکل آموزش مهارت های تحمل پریشانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ تحمل مراقبت کنندگان

۱۹۸۸

پرسشنامه ارزیابی تحمل مراقبت کننده از بیماران

گست