پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی - فرم کوتاه

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۲
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۸۳
نویسندگان لری
مخفف BFNES -SF
نام انگلیسی پرسشنامه Brief Fear of Negative Evaluation Scale –Short Form

توضیحات تکمیلی

ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﻣﻘﯿﺎس ﺗﺮس از ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﺮي در ﺳﺎل ١٩٨٣ ﺑﺎ ١٢ ﭘﺮﺳﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان اﺿﻄﺮاب ﺗﺠﺮﺑﻪﺷﺪه اﻓﺮاد ﯾﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﻔﯽ آﻧﺎن را اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻟﺮي (١٩٨٣) وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي روانﺳﻨﺠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎﻓﺮم ﻃﻮﻻﻧﯽ اﯾﻦ ﺧﻮد داﺷﺖ (٠/٩٦=r). ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ٠/٩٦ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ٠/٧٥=r ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. در اﯾﺮان و در ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﮑﺮي و ﻫﻤﮑﺎران (١٣٨٧) ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﺑﺮاي ﺳﺆاﻻت ﻧﻤﺮهﮔﺬاري ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪه ٠/٨٧، ﺑﺮاي ﺳﺆاﻻت ﻧﻤﺮهﮔﺬاري ﺷﺪه ﻣﻨﻔﯽ ٠/٤٧ و ﺑﺮاي ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس ٠/٨٤ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

ﺳﻨﺠﺶ سیاهه اعتیاد به تمرین - فرم کوتاه

پرسشنامه طرح واره یانگ - فرم کوتاه

۱۹۹۸

پرسشنامه مهارت های زندگی فرم کوتاه

نسخه کوتاه پرسشنامه سلامت ۱۲ سوالی

۱۹۹۶

پرسشنامه خودتوصیفی بدنی فرم کوتاه

۲۰۱۰

پرسشنامه اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ،فرم کوتاه

۲۰۰۴

پرسشنامه کوتاه سنجش کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت

۱۹۹۶

پرسشنامه نگرش های عشق - فرم کوتاه

۱۹۸۷

پرسشنامه ﺳﺨﺖروﯾﯽ - فرم کوتاه

۱۹۸۲

پرسشنامه شخصیتی گری ویلسون - فرم کوتاه

۱۹۸۹