پرسشنامه ترس از صمیمیت

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۵
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۹۹۱
نویسندگان دﺳﮑﺎﺗﻨﺮ و ﺗﻠﻦ
مخفف FIS
نام انگلیسی پرسشنامه Fear of Intimacy Scale

توضیحات تکمیلی

مقیاس ﺗﺮس از ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس ٣٥ ﺳﻮاﻟﯽ ﺧﻮدﮔﺰارﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ اﺿﻄﺮابﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﮑﺎﺗﻨﺮ و ﺗﻠﻦ (١٩٩١) ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . دﺳﮑﺎﺗﻨﺮ و ﺗﻠﻦ (١٩٩١) ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ رواﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس از رواﯾﯽ اﻓﺘﺮاﻗﯽ و ﻫﻤﮕﺮا اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر، از ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي ﺧﻮداﻓﺸﺎﯾﯽ ﺟﻮرارد، ﻣﻘﯿﺎس ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯿﻠﺮ ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﻮﮐﻼ، ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﻘﯿﺎس ﺧﻮدﺳﻨﺠﯽ دوﺳﺘﯽ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ را اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ در ﻫﺮ دو روش رواﯾﯽ، آﻧﻬﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮر ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺲ، ﻧﺘﺎﯾﺢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اوﻟﯿﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ FIS از ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﺑﺎﻻ (٠/٩٣) و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ (٠/٨٩=r) ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ . ﻓﻼح زاد، ﻓﺮزاد و ﻓﻼح زاده (١٣٩٠) ﻣﺸﺨﺼﺎت رواﻧﺴﺠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ٢ ﻋﺎﻣﻞ را در ﺑﯿﻦ ٣٥ ﺳﻮال آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺖ ﻋﺎﻣﻞ ١ ﺗﺮس از ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ و ﻋﺎﻣﻞ ٢ ﺗﺮس از ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس ٠/٨٣، ﻋﺎﻣﻞ اول ٠/٨١، و ﻋﺎﻣﻞ دوم ٠/٧٩ و ﺿﺮﯾﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس ٠/٩٢ و ﺑﺮاي ﻋﺎﻣﻞﻫﺎي ﻓﺮﻋﯽ ١ و ٢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ٠/٨٧ و٠/٨٥ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴