پرسشنامه تعلل ورزی تصمیم گیری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۸۲
نویسندگان مان
مخفف DPS
نام انگلیسی پرسشنامه Decisional Procrastination Scale

توضیحات تکمیلی

مقیاس تعلل ورزی در تصمیم گیری شامل ٥ سؤال است و توسط مان (١٩٨٢) برای سنجش تعلل ورزی در موقعیت های تصمیم گیری ساخته شده است. بررسی ها بیانگر پایایی و روایی مطلوب این مقیاس هستند (اسپاد، هیو و نیک سویس ، ٢٠٠٦). همچنین ایفرت و فراری (١٩٨٩) روایی سازه این مقیاس را تایید نمودند. حسینی و خیر (٢٠٠٩) پایایی این این مقیاس را به روش همسانی درونی بررسی کردند و ضریب آلفای ٠/٧٨ را به دست آوردند. روایی این مقیاس نیز به روش تحلیل عامل و مولفه های اصلی بررسی گردید. مقدار ضریب KMO (شاخص کفایت نمونه) و آزمون کرویت بارتلت (شاخص کفایت ماتریس همبستگی) نشان از وجود شواهد کافی برای روایی سازه داشت. مقدار KMO، ٠/٧٥ و نمره خی آزمون بارتلت ٣٣٠/٥٧ به دست آمده که از نظر آماری معنی دار است (٠/٠٠١≥P). نتایج این تحلیل بیانگر آن بود که این عامل ٥٦/٠٣ درصد از واریانس کل را پیش بینی می نماید (حسینی و خیر، ٢٠٠٩).

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه فرآیند تصمیم گیری

۱۳۹۰

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دبیران ریاضی

۱۳۹۴

راهبرد یادگیری خود تنظیم در دانش آموزان (SRLIS)

۱۹۹۸

پرسشنامه جلوگیری از فرار مالیاتی

سبک تصمیم گیری مشتریان

۱۳۹۳

تصمیم‌گیری به‌ قصد خرید

۱۳۹۲

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ جهت‌گیری اخلاقی در ورزش

پرسشنامه جهت گیری استراتژیک

۱۳۹۲

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی

۱۳۸۶