پرسشنامه تعلل ورزی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۰
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۰۰
نویسندگان شوارتزر و دیهل
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه Procrastination Scale

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تعلل ورزی توسط شوارتزر و دیهل (٢٠٠٠)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ١٠ گویه می‏باشد. شهني ييلاق، سلامتی، محرابی زاده هنرمند و حقیقی (٢٠٠٦)، پایایی مقیاس تعلل ورزی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از ٠/٧٠ درصد به دست آورده اند که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه جرأت ورزی

۱۹۷۵

مبانی نظری جرأت ورزی

مبانی نظری بیمه کشاورزی

پرسشنامه تعلل ورزی تصمیم گیری

۱۹۸۲