پرسشنامه تعهد شغلی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۰
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۸۹
نویسندگان بلاو
مخفف CCS
نام انگلیسی پرسشنامه Career Commitment Scale

توضیحات تکمیلی

مقیاس ﺗﻌﻬﺪ ﺷﻐﻠﯽ در ﺳﺎل ١٩٨٩ توسط بلاو ﻃﺮاﺣﯽﺷﺪه اﺳﺖ و شامل ٤٠ سؤال می باشد در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﻣﺨﺘﺺ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﭘﮋوﻫﺶ اﺻﻠﯽ ﺑﻼو (١٩٨٩) اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺨﺘﺺ ﮔﺮوه ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ . وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي روانﺳﻨﺠﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺷﻐﻠﯽ در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮاي اﺑﻌﺎد اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ ﺑﯿﻦ٠/٧٦ ﺗﺎ ٠/٨٤ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ؛ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در داﻣﻨﻪاي ﺑﯿﻦ ٠/٨٥ ﺗﺎ ٠/٨٧ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ و ﺑﺎز آزﻣﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ٠/٦٧ ﮔﺰارشﺷﺪه اﺳﺖ (ﺑﺪﯾﻦ، کمری و پیزولاتو ، ١٩٩١؛ ﺑﻼو، ١٩٨٥) . در اﯾﺮان، در ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻨﯽ ﻃﺒﺎ، ﺷﺎه ﻃﺎﻟﺒﯽ وﮐﺮﯾﻤﯽ(١٣٨٨) رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺗأﺋﯿﺪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ضریب آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ٠/٨٩ ﮔﺰارشﺷﺪه اﺳﺖ .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تحلیل رفتگی شغلی

مبانی نظری اشتیاق شغلی

مبانی نظری فشار روانی شغلی

مبانی نظری رضایت شغلی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

پرسشنامه عملکرد شغلی

۱۹۸۱

پرسشنامه انگیزش شغلی