پرسشنامه تنظیم خلق منفی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۹۰
نویسندگان کاتنزارو و میرنز
مخفف NMRS
نام انگلیسی پرسشنامه Ruiz-Aranda, Salguero & Fernandez- Berrocal

توضیحات تکمیلی

این مقیاس توسط کاتنزارو و میرنز (١٩٩٠) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٣٠ گویه است. هدف این مقیاس این است که آن چه را مردم معنقدند می توانند در مورد احساسات و عواطف ناراحت کننده خود انجام دهند، بررسی کند. اطلاعاتی از روایی و پایایی این پرسشنامه در دست نیست.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تنظیم هیجان

مبانی نظری تنظیم شناختی هیجان

راهبرد یادگیری خود تنظیم در دانش آموزان (SRLIS)

۱۹۹۸

پرسشنامه خودتنظیمی

تنظیم رفتاری در ورزش

۲۰۰۴

پرسشنامه تنظیم رفتار در ورزش۲

۲۰۰۴

پرسشنامه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان

۲۰۰۱

پرسشنامه تنظیم هیجان

۲۰۰۳

پرسشنامه دشواری های تنظیم هیجان

۲۰۰۴

مبانی نظری راهبردهای شناختی و فرا شناختی (خود تنظیمی)