پرسشنامه توانمندسازی خانواده

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۴
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۹۲
نویسندگان کورن و همکارن
مخفف FES
نام انگلیسی پرسشنامه Family Empowerment Scale

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻮاﻧﻤﺪﺳﺎزي ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮرن، دﯾﭽﯿﻠﻮ و ﻓﺮﯾﺴﻦ (١٩٩٢) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ٣٤ ﺳﻮال دارد ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ٣ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ﺧﺎﻧﻮاده، ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻮرن. ﭘﺎﺋﻮل اي ، ﻧﯿﻞ دﯾﭽﯿﻠﻮ و ﺑﺎرﺑﺎرا ﺟﯽ ﻓﺮﯾﺴﻦ (١٩٩٢) ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. آﻧﻬﺎ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ را ﺑﺮاي زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ﺧﺎﻧﻮاده ٠/٨٣، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺪﻣﺎت: ٠/٧٧ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ ٠/٨٥ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ. در رواﯾﯽ ﺳﺎزه اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﺳﻪ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ذﮐﺮ ﺷﺪه را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻠﻮﺗﯽ، ﻧﺎﻓﻌﯽ و ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ (١٣٩٣) ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ: آﻧﻬﺎ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس را ٠/٩١، زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ﺧﺎﻧﻮاده ٠/٨٣، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺪﻣﺎت ٠/٨٨، و ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ٠/٦٣ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رواﯾﯽ ﺳﺎزه و ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻠﻮﺗﯽ و ﻫﻤﮑﺎران (١٣٩٣) ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری توانمندسازی

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

۱۳۹۴

پرسشنامه تعارض کار و خانواده

پرسشنامه توانمندسازی رهبری

۲۰۱۲

پرسشنامه تجدیدنظر شده ی الگو های ارتباطی خانواده

۱۹۹۴

مبانی نظری تعارض کار خانواده

مبانی نظری توانمندسازی کارکنان

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

۱۹۹۸

پرسشنامه راه‌کارهای توانمندسازی اساتید پزشکی در حوزه آموزش

۱۳۹۴

پرسشنامه ابزار سنجش خانواده

۱۹۸۳