پرسشنامه جذب تلگن

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۴
ابعاد پرسشنامه ۹
سال انتشار ۱۹۷۴
نویسندگان تلگن و اتكينسون
مخفف TAS
نام انگلیسی پرسشنامه Telgen Absorption Scale

توضیحات تکمیلی

مقیاس جذب توسط تلگن و اتكينسون (١٩٧٤)، از پرسشسنامه چند بعدي شخصيت استخراج شده، است. این پرسشنامه دارای ٣٤ سوال می‌باشد . پناهی شهری (١٣٨٨)، پایایی پرسشنامه جذب تلگن را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٧ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد . همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴