پرسشنامه جهت گیری مذهبی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۱
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۹۵۰
نویسندگان آلپورت
مخفف ROS
نام انگلیسی پرسشنامه Religious Orientation Scale

توضیحات تکمیلی

آﻟﭙﻮرت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل ١٩٥٠ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮد. ﻣﻘﯿﺎس وي ﺷﺎﻣﻞ ٢٠ ﺳﻮال ﺑﻮد. ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﯿﮕﻦ در ﺳﺎل ١٩٦٣ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس را ﺑﺮرﺳﯽ و ﯾﮏ ﺳﻮال (ﻣﺬﻫﺐ ﻫﻤﺎن ﮐﺎري را ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﻦ در ﮔﺮوه دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯿﻢ را ﻣﺘﻌﺎدل و ﭘﺎﯾﺪار ﻧﮕﻬﺪارم) ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺟﻬﺖﮔﺰﯾﻨﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮوﻧﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد. ﮔﺮوچ و ﻣﮏﻓﺮﺳﻮن (١٩٨٩) در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ. آﻧﻬﺎ از روش ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و ﺿﺮاﯾﺐ را ﺑﺮاي ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ، ﺑﻌﺪ دروﻧﯽ و ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ٠/٥٧، ٠/٥٨ و ٠/٦٥ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ. اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎنﺑﺰرﮔﯽ (١٣٧٨) ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. وي ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ را ٠/٧٣ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺳﺎل ١٣٧٩ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺨﺘﺎري ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺖ. وي ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﻣﯿﺰان ﺿﺮﯾﺐ آن را ٠/٧١ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه فرآیند تصمیم گیری

۱۳۹۰

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دبیران ریاضی

۱۳۹۴

راهبرد یادگیری خود تنظیم در دانش آموزان (SRLIS)

۱۹۹۸

پرسشنامه جلوگیری از فرار مالیاتی

سبک تصمیم گیری مشتریان

۱۳۹۳

تصمیم‌گیری به‌ قصد خرید

۱۳۹۲

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ جهت‌گیری اخلاقی در ورزش

پرسشنامه جهت گیری استراتژیک

۱۳۹۲

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی

۱۳۸۶