پرسشنامه حالات خلقی برومز ۳۲ سوالی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۲
ابعاد پرسشنامه ۸
سال انتشار ۲۰۰۷
نویسندگان سوس و همکاران
مخفف BRUMS - ۳۲
نام انگلیسی پرسشنامه Mood Scale of BRUMS - ۳۲

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه حالات خلقی برومز براي اندازه گیري حالات خلقی ورزشکاران توسط لین، سوس، لیبینگر، کارسی و هامر ٢٠٠٧ طراحی شد و شامل ٣٢ سؤال می باشد .فرخی، متشرعی و زید آبادي (١٣٩٢) از ضریب آلفاي کرونباخ براي تعیین همسانی درونی خرده مقیاس هاي پرسشنامه حالات خلقی برومز استفاده کردند . همسانی درونی کل پرسشنامه با ٣٢ سوال ٠/٧٨ بدست آمد همسانی درونی خرده مقیاس هاي تنش با ٠/٧٤، سردرگمی٠/٧٢، سرزندگی٠/٨٠، خستگی ٠/٧٦، شادکامی٠/٧٧، آرامش ٠/٧٨، افسردگی٠/٧٠ و خشم ٠/٧٢ است که در حد مطلوب و قابل قبول قرار دارند. بنابراین پرسشنامه حالات خلقی برومز و خرده مقیاس هاي آن از همسانی (ثبات) درونی مطلوب و قابل قبولی برخوردار است. همچنین این پرسشنامه از روایی سازه قابل قبول و بسیار خوبی برخوردار است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ- ﻣﻨﻔﯽ - ۲۰ سوالی

۱۹۸۸

نسخه کوتاه پرسشنامه سلامت ۱۲ سوالی

۱۹۹۶

پرسشنامه سرسختی ذهنی ۴۸ سوالی

۲۰۰۲