پرسشنامه حس درونی انسجام

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵۰
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۹۳
نویسندگان آنتونوسكي
مخفف SOC
نام انگلیسی پرسشنامه Sense of Coherence Scale

توضیحات تکمیلی

مقیاس انسجام درونی توسط آنتونووسكي (١٩٧٠) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٥٠ سؤال می باشد. در مطالعه ارقبایی (١٣٩٢)، روایی صوری با استفاده از نظر ٤ دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده و دکتر کیمیایی استادیار دانشگاه فردوسی تایید شده است. پایایی بدست آمده نتیجه اجرای آزمون بر روی ٣٠ دانشجوی دختر و پسر بوده است که به روش آلفای کرونباخ اجرا شده است و آلفا بدست آمده ٠/٨٥ را نشان می دهد و نشان دهنده پایایی بالای آزمون می باشد (ارقبایی، ١٣٩٢). پرسشنامه انسجام درونی همسانی درونی خوبی دارد و ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس ٠/٩٣٥، برای خرده مقیاس معناداری ٠/٩٢٧، برای خرده مقیاس قابل مدیریت بودن ٠/٦٥٠، برای خرده مقیاس قابل درک بودن ٠/٨٨٦ می باشد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری بازاریابی درونی

مبانی نظری انسجام تیمی

پرسشنامه انگيزش درونی

۱۳۹۳

پرسشنامه انسجام اجتماعی و تحصیلی دانشجویان

۱۹۸۰

پرسشنامه منبع کنترل با گرایش درونی، افراد قدرتمند و شانس

۱۹۷۲

پرسشنامه خودشناسی انسجامی

۲۰۰۸

پرسشنامه ﺟﻬﺖﮔﺰﯾﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ یا مقیاس حس انسجام

۱۹۸۷

پرسشنامه بازاریابی درونی (داخلی)

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش بازاریابی درونی

۲۰۰۵

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ مراجع درونی شغلی

۱۳۸۹