پرسشنامه حس فناناپذیری نمادین

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۶
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۰۹
نویسندگان ژندا
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

در این پرسشنامه منظور از حس فناناپذیری نمادین نمره اي است كه کارکنان به سوالات ٢٦ گویه ای پرسشنامة حس فناناپذیری نمادین می دهند و توسط ژندا (٢٠٠٩) تهیه و تنظیم شده است . پایایی و روایی این پرسشنامه توسط پژوهشگران شبکه آموزشی و پژوهشی مادسیج مورد بررسی قرار گرفته است برای پایایی این ابزار ٤٠ پرسشنامه تکمیل شده و ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٢ گزارش شده است همچنین روایی این پرسشنامه توسط چند استاد مسلط به این متغیر تأیید شد است .