پرسشنامه حمایت های محیطی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۹
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۲۰۰۵
نویسندگان لنت و همکارن
مخفف ESS
نام انگلیسی پرسشنامه Environmental Supports Scale

توضیحات تکمیلی

مقیاس حمایت های محیطی توسط لنت، سینگلی، شو و همکاران در سال ٢٠٠٥ ساخته شد که توسط میکائیلی منبع (١٣٩٢) به فارسی ترجمه و در جامعه دانشگاهی ایران رواسازی شد این ابزار نه ماده دارد . در مطالعه میکائیلی منبع (١٣٩٢) ضمن سنجش روایی صوری و محتوایی آن، ضریب اعتبار مولفه اول ٠/٨٨ و مؤلفه دوم ٠/٨١ و کل مقیاس ٠/٨٩ گزارش شده است . در پژوهش مهنا و طالع پسند (١٣٩٥) برای بعد حمایت دوستان و خانواده آلفای ٠/٦٠ و برای بعد حمایت کادر آموزشی آلفای ٠/٦٢ و آلفای کرونباخ ٠/٧٢ برای کل مقیاس حمایت های محیطی بدست آمد .جهت بررسی هنجاریابی در پژوهش مهنا و طالع پسند (١٣٩٥) این ابزار روی تعداد ٢٩٠ نفر (١٢٧ مرد و ١٦٧ زن) دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد به روش تصادفی ساده اجرا شد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه چند بعدی حمایت اجتماعی ادراک شده (MSPSS)

پرسشنامه زیست محیطی

پرسشنامه موانع حمایت مالی

۱۳۹۱

پروتکل آموزش روان درمانی حمایتی

مبانی نظری حمایت سازمانی ادراک شده

مبانی نظری حمایت سازمانی ادراک شده

پرسشنامه حمایت مالی

۱۳۹۰

مطالعه پیامد پزشکی - بررسی حمایت اجتماعی

۱۹۹۱

پرسشنامه منابع حمایتی اجتماعی

۱۹۷۹

پرسشنامه ارزیابی حمایت اجتماعی

۱۹۸۶