پرسشنامه خستگی آیووا

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۱
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۲۰۰۳
نویسندگان هرتز و همکارن
مخفف IFS
نام انگلیسی پرسشنامه Iowa Fatigue Scale

توضیحات تکمیلی

مقیاس خستگی آیووا در سال ٢٠٠٣ توسط هرتز، بنتلر و واتسون ساخته شد. برای ساخت این پرسشنامه از پرسشنامه هایی که قبلاً در زمینه سنجش خستگی موجود بودند استفاده شد. برای این منظور ٣٥ ماده انتخاب شدند و پس از انجام تحلیل های آماری در نهایت نسخه ١١ ماده ای تهیه شد. هرتز و همکاران (٢٠٠٣) در مطالعه ای به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه پرداختند. برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی همزمان استفاده شد. برای این منظور همبستگی نسخه ١١ سوالی پرسشنامه با فرم بلند ٣٥ سوالی این پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت و همبستگی ٠/٩٨ به دست آمد. همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد وآلفای کرونباخ کل مقیاس ٠/٩٠ به دست آمد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه خستگی عاطفی

۱۹۹۵

پرسشنامه تجدیدنظر شده خستگی مفرط پایپر

۱۹۹۸

پرسشنامه شدت خستگی (FSS)

۱۹۸۹

بازیابی خستگی/ خستگی مفرط شغلی

۲۰۰۵

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ بازیابی خستگی/ خستگی مفروط شغلی

۲۰۰۵

پرسشنامه مقیاس خستگی چالدر

۱۹۹۳