پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۸
ابعاد پرسشنامه ۷
سال انتشار ۱۳۸۷
نویسندگان IARS
مخفف زاده محمدي و احمدآبادي
نام انگلیسی پرسشنامه Iranian Adolescents Risk- taking Scale

توضیحات تکمیلی

مقیاس خطرپذيري نوجوانان ايراني توسط زاده محمدي و احمدآبادي (١٣٨٧)، تهیه و تنظیم شده است . این پرسشنامه دارای ٣٨ سوال می‌باشد . زاده محمدي و احمدآبادي (١٣٨٧) در مطالعه ای، هم وقوعی رفتارهای پرخطر را روی نوجوانان دبیرستان های تهران بررسی کردند. پایایی پرسشنامة خطرپذيري نوجوانان ايراني را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٩٣٨به دست آورده اند که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه فراشناخت - نسخه نوجوانان

۲۰۰۴

پرسشنامه رفتارهای پرخطر نوجوانان

۱۳۹۰

پرسشنامه خودکارآمدی کودکان و نوجوانان

۲۰۰۱

ابزار سنجش روابط نوجوانان همسال

۲۰۰۰

پرسشنامه شخصیتی آیزنک (کودکان و نوجوانان)

۱۹۷۵

پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان

۱۳۸۷

پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان

۱۳۸۸

پرسشنامه دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان–تجدید نظر شده

۱۹۸۷

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان ایرانی

۱۳۸۶