پرسشنامه خلاقیت

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۰
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۸۸
نویسندگان فیضی
مخفف CS
نام انگلیسی پرسشنامه Creativity Scale

توضیحات تکمیلی

مقیاس خلاقیت شامل ٤٠ سؤال است و توسط فیضی (١٣٨٨) تهیه و تنظیم شده است. پایایی این پرسشنامه توسط خسروی (١٣٨٨) از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٥ درصد به دست آمده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴