پرسشنامه خودبازداری (SRS)

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۹۶
نویسندگان بتز
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

مقیاس خودبازداری، یک پرسشنامه ٣٠ عبارتی است که میزان بازداری هیجانی و توانایی فرونشانی خشم را مورد ارزیابی قرار می دهد. این آزمون در سال ١٩٩٠ توسط وینبرگر و شوارتز تهیه شده است و یکی از مقیاس های پرسشنامه ی سازگاری وینبرگ به شمار می رود (آدامز، ٢٠٠٠)وینبرگر(١٩٩١) ضریب همبستگی این مقیاس را در نمونه ای ٣٨٦ نفری از دانش آموزان شهری، ٠/٩١ گزارش کرده است. پایایی بازآزمایی را نیز در یک فاصله ی دو هفته ای (n=٤٩). ٠/٨٩ و در یک فاصله ی ٧ ماهه (n=٣٣٧)، ٠/٧٦ گزارش کرده است (به نقل ازآدامز، ٢٠٠٠) . فلدمن و وینبرگر (١٩٩٤)، همسانی درونی کل آزمون را برابر با٠/٨٥ تا ٠/٨٨ و همسانی درونی زیر مقیاس فرونشاندن خشم: ٠/٧٩ تا ٠/٨٢، کنترل تکانه: ٠/٦٦ تا ٠/٦٩، مراعات دیگران: ٠/٦٨ و مسئولیت پذیری: ٠/٧٦ تا ٠/٧٧ ذکر کرده است (به نقل از سوتمر و همکاران، ٢٠٠٨