پرسشنامه خودشناسی انسجامی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۲
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۲۰۰۸
نویسندگان قربانی و همکارن
مخفف ISKS
نام انگلیسی پرسشنامه Integrative Self- Knowledge Scale

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴﺠﺎﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران (٢٠٠٨) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ١٢ ﻣﺎده اﺳﺖ. ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران (٢٠٠٨) در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ روي ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ، آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﻘﯿﺎس را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻧﻤﻮﻧﻪ اول اﯾﺮاﻧﯽ٠/٨٢، ﻧﻤﻮﻧﻪ دوم اﯾﺮاﻧﯽ ٠/٨١ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮم اﯾﺮاﻧﯽ ٠/٨١ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻧﻤﻮﻧﻪ اول آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ٠/٧٨، ﻧﻤﻮﻧﻪ دوم آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ٠/٧٨ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮم آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ٠/٧٤ ﮔﺰارش دادﻧﺪ. اﻋﺘﺒﺎر ﻫﻤﮕﺮا، ﻣﻼك، اﻓﺘﺮاﻗﯽ و اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ، ﮐﺎﻧﯿﻨﮕﻬﻢ و واﺗﺴﻦ (٢٠١٠) ﻧﯿﺰ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﻘﯿﺎس ٠/٧٩ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .