پرسشنامه خودناتوان سازی تحصیلی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۷
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۱۱
نویسندگان شوینگر و استینسمر پلستر
مخفف AS- HS
نام انگلیسی پرسشنامه Academic Self- Handicapping Scale

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮدﻧﺎﺗﻮانﺳﺎزي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ توسط ﺷﻮﯾﻨﮕﺮ و اﺳﺘﯿﻨﺴﻤﺮ ﭘﻠﺴﺘﺮ (٢٠١١) تهیه و تنظیم شده است و داراي ٧ ﮔﻮﯾﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻮﯾﻨﮕﺮ و اﺳﺘﯿﻨﺴﻤﺮ ﭘﻠﺴﺘﺮ (٢٠١١) ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ٠/٨٠ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ. در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺮدﺑﺎر و رﺳﺘﮕﺎر در ﺳﺎل ١٣٩٤ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را روي ٢٥٨ ﻧﻔﺮ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ. در ﭘﮋوﻫﺶ آﻧﻬﺎ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ٠/٧٧ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری توانمندسازی

پرسشنامه امکان سنجی پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی

۱۳۹۴

پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

۱۹۹۳

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

۱۳۹۴

پرسشنامه ابعاد و مسائل شهرسازی

موانع اقتصادی خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال

ﺳﻨﺠﺶ فرسودگی تحصیلی مسلش - نسخه دانشجویان

پرسشنامه توانمندسازی رهبری

۲۰۱۲

پرسشنامه خود ناتوان سازی

۱۹۸۲

پرسشنامه تاب‌ آوری تحصیلی (ARI)

۲۰۰۴