پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۹۷
نویسندگان پاتریک و همکاران
مخفف ASES
نام انگلیسی پرسشنامه Academic Self - Efficacy Scale

توضیحات تکمیلی

این مقیاس توسط پاتریک، هیکس و رایان (١٩٩٧) ساخته شده است، و شامل ٥ گویه می باشد. پایایی این مقیاس توسط میگلی و همکاران (٢٠٠٠) با روش آلفای کرونباخ ٠/٧٨ گزارش شده است. هاشمی شیخ شبانی (١٣٨٠) پایایی این مقیاس را با دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف اسپیرمن- براون به ترتیب ٠/٦٥ و٠/٥٩ گزارش داده است. در پژوهشی دیگر توسط حاجی یخچالی (١٣٨٠) برای بررسی پایایی خودکارآمدی تحصیلی از دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده شد. ضرایب الفای کرونباخ و تنصیف برای مقیاس خودکارآمدی تحصیلی به ترتیب ٠/٧٣ و ٠/٦٦ به دست آمده است که حاکی از پایایی مطلوب و قابل قبول این مقیاس می باشد. در پژوهش میگلی و همکاران (٢٠٠٠) و هاشمی شیخ شبانی (١٣٨٠) و نیز حاجی یخچالی (١٣٨٠) برای تعیین روایی مقیاس خودکارآمدی تحصیلی از روش تحلیل عامل تاییدی استفاده شده است. نتایج تحلیل عامل تاییدی در این مقیاس ارتباط بالا و خوبی بین ماده ها نشان داد و شاخص های برازندگی مطلوبی به دست آمد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

۱۹۹۳

پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی

ﺳﻨﺠﺶ فرسودگی تحصیلی مسلش - نسخه دانشجویان

پرسشنامه تاب‌ آوری تحصیلی (ARI)

۲۰۰۴

پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی

پروتکل جلسات آموزشی مهارت های مقابله و مدیریت استرس و توانایی های تحصیلی

پرسشنامه اشتیاق تحصیلی، اشتیاق رفتاری، عاطفی و شناختی

۲۰۰۴

مبانی نظری پیشرفت تحصیلی

مبانی نظری خودکارآمدی

مبانی نظری خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی