پرسشنامه خودکارآمدی جسمانی (توانایی جسمانی ادراک شده) کودکان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۶
ابعاد پرسشنامه تک بعدی
سال انتشار ۲۰۰۸
نویسندگان کوللا و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

مقیاس خودکارآمدی جسمانی (توانايی جسمانی ادراك شده) كودكان توسط کوللا، مورانو، بورتولیوربزا در سال (٢٠٠٨) طراحی شده است و شامل ٦ گویه می باشد. در پژوهش خواجوی و همکاران (١٣٩٢) روایی همگرا و پایایی آزمون مجدد با ضریب همبستگی پیرسون و همسانی درونی با استفاده از آلفای كرونباخ محاسبه شد. پایایی آزمون مجدد ٨١/ ٠ و همسانی درونی ٧٦/ ٠ به دست آمد. همبستگی این مقیاس با آزمون بارفیکس اصلاح شده، دراز و نشست، انعطاف پذیری، دوی ٤٥ متر و چابکی بین ٣١/ ٠ تا ٥٤/ ٠ بدست آمد. بنابراین روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه رفتاری کودکان (CBQ)

پرسشنامه اختلالات رفتاری کودکان

چک‌لیست سنجش میزان عزت ‌نفس کودکان پیش‌دبستانی

ﺳﻨﺠﺶ چک لیست میزان عزت نفس کودکان پیش دبستانی

ﺳﻨﺠﺶ رفتار کودکان پیش‌دبستانی در بازی

پرسشنامه رفتاری کودکان

۱۹۶۷

پروتکل مقیاس ریاضی برای کودکان MASC

پروتکل آموزش مادران کودکان دارای اختلال نارسایی توجه بیش فعالی

پروتکل قصه درمانی کودکان

پرسشنامه تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان

۱۹۷۷