پرسشنامه خودکارآمدی عمومی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۷
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۸۲
نویسندگان شرر و همکارن
مخفف GSES
نام انگلیسی پرسشنامه General Self Efficacy Scale

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺷﺮر و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل ١٩٨٢ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داراي ١٧ ﮔﻮﯾﻪ اﺳﺖ. ﺷﺮر و ﻫﻤﮑﺎران (١٩٨٢) ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺣﺪود ٠/٨٤ ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮر و ﻫﻤﮑﺎران (١٩٨٢) رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار دادﻧﺪ. اﺻﻐﺮﻧﮋاد، اﺣﻤﺪي دهﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻨﯽ، ﻓﺮزاد و ﺧﺪاﭘﻨﺎﻫﯽ (١٣٨٥) رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﻃﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ را ﺑﺮاي ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ: ﻣﯿﻞ ﺑﻪ آﻏﺎزﮔﺮي ٠/٧٦، ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻼش ﺑﺮاي ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﺗﮑﻠﯿﻒ ٠/٦٨، ﻣﻘﺎوﻣﺖ در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ٠/٥٦. آﻧﻬﺎ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ را ﺑﺮاي ﮐﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ٠/٨٣ ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮدﻧﺪ. در ﭘﮋوﻫﺶ اﺻﻐﺮﻧﮋاد و ﻫﻤﮑﺎران (١٣٨٥) ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻞ انجام ﮔﺮﻓﺘﻪ وﺟﻮد ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺠﺰاي ﻣﯿﻞ ﺑﻪ آﻏﺎزﮔﺮي، ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻼش ﺑﺮاي ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﺗﮑﻠﯿﻒ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری اعتماد عمومی

مبانی نظری اجرای خط مشی عمومی

پرسشنامه خود کارآمدی عمومی (GSES)

پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی

نقش وسایل ورزشی عمومی در جذب شهروندان به ورزش همگانی

مبانی نظری خودکارآمدی

مبانی نظری خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی

مبانی نظری خودکارآمدی

مبانی نظری خودکارآمدی

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ رضایت شغلی عمومی

۱۹۷۹