پرسشنامه خودکارآمدی والدگری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۰
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار
نویسندگان دومکا
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه PSAM

توضیحات تکمیلی

مقیاس خودکارآمدی والدگری توسط دومکا تهیه و تنظیم شده است و شامل ١٠ گویه می¬باشد. سؤالات این پرسشنامه هم برای پدر و هم برای مادر قابل‌استفاده بوده و هدف از طرح این پرسشنامه بررسی و ارزیابی میزان خودکارآمدی والدگری در پدر و مادر می‌باشد.
در پژوهش جمالی نژاد (۱۳۹۱) روایی پرسشنامه توسط اساتید مطلوب گزارش شد و پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ بالای ۸۰% محاسبه گردید.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی

مبانی نظری خودکارآمدی

مبانی نظری خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی

مبانی نظری خودکارآمدی

مبانی نظری خودکارآمدی

مبانی نظری خودکارآمدی

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ خودکارآمدی دانش آموز

۱۹۹۹

پرسشنامه خودکارآمدی در اتاق عمل

۱۳۹۴

پرسشنامه خودکارآمدی زایمان

۱۹۹۳

پرسشنامه خودکارآمدی شغلی

۱۹۹۴