پرسشنامه خود ناتوان سازی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۳
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۸۲
نویسندگان جونز و رودوالت
مخفف SHS
نام انگلیسی پرسشنامه Self – Handicapping Scale

توضیحات تکمیلی

مقیاس خودناتوان سازی در سال ١٩٨٢ توسط جونز و رودوالت ساخته شد. مقیاس اصلی خودناتوان سازی شامل ٢٥ ماده است که گرایش افراد به استفاده از راهبردهایی مانند عدم تلاش، تمارض، اهمال کاری، آشفتگی هیجانی و نگرانی در مورد پیشرفت را ارزیابی می کند. حیدری، خداپناهی و دهقانی (١٣٨٨) در بررسی ویژگی های روانسنجی این پرسشنامه سه عامل را برای آن تعیین نمودند که عبارت بود از خلق منفی، تلاش و عذرتراشی. همچنین از ٢٥ سوال اصلی نیز در نهایت دو سوال حذف و ٢٣ سوال مورد تایید قرار گرفت. در پژوهش رودوالت و جونز (١٩٨٢) همبستگی مقیاس خودناتوان سازی را با سازه های مرتبط با آن یعنی عدم تلاش، تمارض، اهمال کاری، آشفتگی هیجانی و نگرانی در مورد پیشرفت را در یک نمونه ٢٤٥ نفری از ٠/٢٧ تا ٠/٦٠ و همسانی درونی آن را از ٠/٣٨ تا ٠/٧٠ گزارش کردند. در پژوهش حیدری و همکاران (١٣٨٨) تحلیل عاملی اکتشافی داده ها نشان داد که ٢٣ ماده از مقیاس اصلی بر روی سه عامل خلق منفی، تلاش و عذرتراشی بار می شوند. بر اساس نظریه، جمع نمره خلق منفی با نمره معکوس تلاش نشان دهنده خودناتوان سازی رفتاری و جمع نمره خلق منفی با عذرتراشی نشان دهنده خودناتوان سازی ادعایی است. آلفای کرونباخ عوامل از ٠/٦٠ تا ٠/٧٢ و برای کل مقیاس ٠/٧٧ می باشد. ضریب پایایی برابر٠/٨٤ است که نشان دهنده پایایی مقیاس خودناتوان سازی است. همچنین ضریب همبستگی نمره خودناتوان سازی با نمره عزت نفس ٠/٥٤- می باشد که نشان دهنده روایی توافقی مقیاس مذکور می باشد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری توانمندسازی

پرسشنامه امکان سنجی پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی

۱۳۹۴

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

۱۳۹۴

پرسشنامه ابعاد و مسائل شهرسازی

موانع اقتصادی خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال

پرسشنامه توانمندسازی رهبری

۲۰۱۲

سیستم بازداری رفتاری/سیستم فعال-سازی رفتاری (BIS/BAS)

پرسشنامه ناتوانی هیجانی تورنتو

پروتکل جلسات توانمند سازی زناشویی اولسون

پروتکل راهنمای تجدید نظر شده درمان فعال سازی رفتاری فشرده برای افسردگی