پرسشنامه خود ناتوان ‌سازی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۳
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۸۲
نویسندگان جونز و رودوالت
مخفف SHS
نام انگلیسی پرسشنامه Self – Handicapping Scale

توضیحات تکمیلی

مقیاس خودناتوان سازی در سال ١٩٨٢ توسط جونز و رودوالت ساخته شد. مقیاس اصلی خودناتوان سازی شامل ٢٥ ماده است که گرایش افراد به استفاده از راهبردهایی مانند عدم تلاش، تمارض، اهمال کاری، آشفتگی هیجانی و نگرانی در مورد پیشرفت را ارزیابی می کند. حیدری، خداپناهی و دهقانی (١٣٨٨) در بررسی ویژگی های روانسنجی این پرسشنامه سه عامل را برای آن تعیین نمودند که عبارت بود از خلق منفی، تلاش و عذرتراشی. همچنین از ٢٥ سوال اصلی نیز در نهایت دو سوال حذف و ٢٣ سوال مورد تایید قرار گرفت. در پژوهش رودوالت و جونز (١٩٨٢) همبستگی مقیاس خودناتوان سازی را با سازه های مرتبط با آن یعنی عدم تلاش، تمارض، اهمال کاری، آشفتگی هیجانی و نگرانی در مورد پیشرفت را در یک نمونه ٢٤٥ نفری از ٠/٢٧ تا ٠/٦٠ و همسانی درونی آن را از ٠/٣٨ تا ٠/٧٠ گزارش کردند. در پژوهش حیدری و همکاران (١٣٨٨) تحلیل عاملی اکتشافی داده ها نشان داد که ٢٣ ماده از مقیاس اصلی بر روی سه عامل خلق منفی، تلاش و عذرتراشی بار می شوند. بر اساس نظریه، جمع نمره خلق منفی با نمره معکوس تلاش نشان دهنده خودناتوان سازی رفتاری و جمع نمره خلق منفی با عذرتراشی نشان دهنده خودناتوان سازی ادعایی است. آلفای کرونباخ عوامل از ٠/٦٠ تا ٠/٧٢ و برای کل مقیاس ٠/٧٧ می باشد. ضریب پایایی برابر٠/٨٤ است که نشان دهنده پایایی مقیاس خودناتوان سازی است. همچنین ضریب همبستگی نمره خودناتوان سازی با نمره عزت نفس ٠/٥٤- می باشد که نشان دهنده روایی توافقی مقیاس مذکور می باشد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

موانع اقتصادی خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال

پرسشنامه خود ناتوان سازی

۱۹۸۲

پرسشنامه ناتوانی هیجانی تورنتو

پرسشنامه خودناتوان سازی تحصیلی

۲۰۱۱

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ موانع خصوصی‌سازی امکانات ورزشی دانشگاه‌ها

۱۳۹۳

پرسشنامه غنی‌سازی شغلی

۱۳۷۳

پرسشنامه تاثیر توانمند‌سازی بر عملکرد کارکنان

۱۳۹۱