پرسشنامه درجه بندی اضطراب هامیلتون

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۴
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۵۹
نویسندگان همیلتون
مخفف HARS
نام انگلیسی پرسشنامه Hamilton Anxiety Rating Scale

توضیحات تکمیلی

مقیاس درجه بندی اضطراب هامیلتون در سال ١٩٥٩ توسط ماکس هامیلتون ساخته شده و برای ارزیابی شدت اضطراب جزو مقیاس های بالینی قرار گرفت. در حال حاضر این آزمون از شناخته شده ترین آزمون های اضطراب محسوب می شود و شامل ١٤ گویه است. در تحقیقاتی که برای محاسبه اعتبار و پایائی این مقیاس به عمل آمده، همبستگی این پرسشنامه با پرسشنامه بک، ٠/٦؛ با ٩٠- SCL، ٠/٧٣؛ و با ارزیابی بالینی، ٠/٧٧، گزارش شده است ( بلاک و هرسن). میز، بولر، فیلیپ، و هوسر (١٩٨٨) گزارش کرده اند که همبستگی در حدود ٠/٦٥ بین علامت شناسی اضطراب و میزان خلق مضطرب وجود دارد. همبستگی همگرای خلق افسرده با این مقیاس ٠/٥٩ و ٠/٧٨، و همبستگی افتراقی خلق مضطرب با آن ٠/٢٥ و ٠/٦٠ گزارش شده است، همبستگی بین مقیاس درجه بندی اضطراب هامیلتون و پرسشنامه اضطراب بک نیز برابر ٠/٥١ می باشد. پایائی این آزمون توسط حق شناس (١٣٦٩) از طریق باز آزمائی، ٠/٨١ گزارش شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه اضطراب حالتی ورزشكاران – 2 (CSAI-2)

پرسشنامه افکار اضطرابی (AnTI)

اضطراب امتحان فیلیپس

۱۹۷۹

پرسشنامه حالت – رگه اضطراب

۱۹۸۴

پرسشنامه اضطراب مدرسه - گزارش معلم

۲۰۰۸

پرسشنامه اضطراب کتل

۱۹۷۰

مبانی نظری اضطراب امتحان

پروتکل اختلال اضطراب اجتماعی

پروتکل درمان پذیرش و تعهد برای اضطراب اجتماعی

پرسشنامه اضطراب حالتی ورزشکاران ۲

۱۹۹۰