پرسشنامه درجه بندی افسردگی همیلتون

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۱
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۶۰
نویسندگان همیلتون
مخفف HRSD
نام انگلیسی پرسشنامه Hamilton Rating Scale for Depression

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه درجه بندی افسردگی همیلتون ، مقیاس درجه بندی افسردگی توسط همیلتون (١٩٦٠) ساخته شد و جزو مقياس هاي ارزيابي باليني براي سنجش افسردگي مي باشد. باگ بی، ریدر، اسشولر و مارشال (٢٠٠٤) ده ها پژوهش را خلاصه کرده است که در آن ها روایی و پایایی این مقیاس مورد بررسی قرار گرفته اند. برای مثال آک دمیر، تورکپار، اورسال، دمیرگی و اوزبای (٢٠٠١) پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ را٠/٧٥، پایایی به روش همبستگی بین ارزیاب ها را ٠/٨٧ تا ٠/٩٨ و پایایی آزمون بازآزمون را ٠/٨٥ گزارش کردند. غرايی، هوشنگ مهريار و مهرابی (١٣٧٩) ضریب پایایی این مقیاس را با مقیاس درجه بندی اضطراب هیلتون با استفاده از روش بازآزمایی٠/٨٥ و ٠/٨٩ گزارش نمودند.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مقیاس پاسخ های نشخواری در افسردگی

۱۹۸۹

پرسشنامه افسردگی دانشجویان دانشگاه (USDI)

پرسشنامه افسردگی بک – ۲ (BDI-II)

پروتکل درمان افسردگی با رویکرد شناختی رفتاری (CBT)

پروتکل راهنمای تجدید نظر شده درمان فعال سازی رفتاری فشرده برای افسردگی

پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی

مبانی نظری افسردگی

مبانی نظری افسردگی

پرسشنامه افسردگی گلدبرگ

۱۹۸۸

پرسشنامه افسردگی سما (سنجش میزان افسردگی)

۱۳۶۸