پرسشنامه درجه بندی مشکلات رفتاری کانرز

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۹
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۹۷
نویسندگان کانرز
مخفف CRS
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه درجه بندی مشکلات رفتاری کانرز (ویژه معلمین) توسط ﻛـﺎﻧﺮز (١٩٩٧) تهیه و تنظیم شده است كه این پرسشنامه دارای ٣٩ گویه می‏باشد . ﻛـﺎﻧﺮز (١٩٩٧)، در مطالعه ای پایایی پرسشنامه درجه بندی مشکلات رفتاری (ویژه معلمین)را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٩٠ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد . همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه رفتاری کودکان (CBQ)

پرسشنامه اختلالات رفتاری کودکان

پرسشنامه روابط بنیانی بین فردی رویکرد رفتاری

تنظیم رفتاری در ورزش

۲۰۰۴

چک لیست رفتاری کودک

۲۰۱۱

پرسشنامه رفتاری کودکان

۱۹۶۷

سیستم بازداری رفتاری/سیستم فعال-سازی رفتاری (BIS/BAS)

پروتکل گروه درمانگری شناختی - رفتاری توهم های شنیداری در اسکیزوفرنیا

پروتکل درمان شناختی رفتاری براساس الگوی هافمن

پروتکل‌ گروه‌درمانگری شناختی - رفتاری اختلال وسواس فکری،عملی