پرسشنامه دشواری های تنظیم هیجان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۶
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۲۰۰۴
نویسندگان گرتز و رومر
مخفف DERS
نام انگلیسی پرسشنامه Spielberger’s State - Trait Anger Expression Inventory

توضیحات تکمیلی

مقیاس دشواری های تنظیم هیجان توسط گرتز و رومر ٢٠٠٤ تهیه و تنظیم شد و شامل ٣٦ گویه است .رسولی (١٣٩٣) در مطالعه ای نشان داد که این مقیاس دارای همسانی درونی بالا (کل مقیاس (٠/٩٣=α)، خرده مقیاس عدم پذیرش (٠/٨٥= α) ، خرده مقیاس اهداف (٠/٨٩= α) ، خرده مقیاس تکانه (٠/٨٦= α) ، خرده مقیاس آگاهی (٠/٨٠= α) ، خرده مقیاس راهبردها (٠/٨٨= α) و خرده مقیاس شفافیت (٠/٨٤= α) و پایایی آزمون باز آزمون خوب برای نمرات کلی این مقیاس (٠/٨٨، ٠/٠١>p) و همچنین برای خرده مقیاس ها (٠/٦٩ برای عدم پذیرش، ٠/٦٩ برای اهداف، ٠/٥٧ برای تکانه، ٠/٦٨ برای آگاهی، ٠/٨٩ برای راهبردها و٠/٨٠ برای شفافیت،p٠/٠١ است . در رابطه با روایی نیز بررسی ها نشانگر روایی سازه و پیش بین کافی برای این مقیاس است (گراتز و رومر، ٢٠٠٤) علوی (١٣٩٠) طی مطالعه ای همسانی درونی بالایی را برای کل پرسشنامه دشواری تنظیم هیجانی (٠/٨٦= α ٩١/٣٩=M و ١٧/٧٨=Sd) نشان داد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تنظیم هیجان

مبانی نظری هوش هیجانی

مبانی نظری تنظیم شناختی هیجان

راهبرد یادگیری خود تنظیم در دانش آموزان (SRLIS)

۱۹۹۸

پرسشنامه خودتنظیمی

تنظیم رفتاری در ورزش

۲۰۰۴

پرسشنامه ناتوانی هیجانی تورنتو

پروتکل طرحواره درمانی هیجانی

پروتکل آموزش هوش هیجانی

پروتکل هوش هیجانی