پرسشنامه ذهن آگاهی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۰۳
نویسندگان براون و ریان
مخفف MAAS
نام انگلیسی پرسشنامه Mindful Attention Awareness Scale

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ذهن آگاهی : مقیاس ذهن آگاهی توسط براون و ریان (٢٠٠٣) تهیه و تنظیم شده است . این پرسشنامه دارای ١٥ سوال می‌باشد . قربانی و همکاران (٢٠٠٩)، در مطالعه ای روی یک نمونه ٧٢٣ نفری از دانشجویان، پایایی مقیاس ذهن آگاهی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨١ به دست آورده است . عدد به دست آمده نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد . همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴