پرسشنامه رابطه والد- فرزندی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۸
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۸۳
نویسندگان
مخفف PCRS
نام انگلیسی پرسشنامه Parent – Child Relation Survey

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس راﺑﻄﻪ واﻟﺪ ـ ﻓﺮزﻧﺪي را ﻓﺎﯾﻦ، ﻣﻮرﻟﻨﺪ و ﺷﻮﺑﻞ در ﺳﺎل ١٩٨٣ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس دو ﺷﮑﻞ دارد: ﯾﮑﯽ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﯿﺪن راﺑﻄﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺎدر و ﯾﮑﯽ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﯿﺪن راﺑﻄﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺪر. ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس را ﻓﺎﯾﻦ و ﻫﻤﮑﺎران (١٩٨٣) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﻪدﺳﺖ آوردﻧﺪ. ﺿﺮاﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺪر ٠/٨٩ ﺗﺎ٠/٧٤، و ﺑﺮاي ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺪر٠/٩٦، ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﺿﺮاﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎدر ٠/٦٤ ﺗﺎ ٠/٩٤ و ﺑﺮاي ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎدر ٠/٩٦ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ. در ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﺎﯾﻦ و ﻫﻤﮑﺎران (١٩٨٣) ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ رواﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﯾﯿﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﯾﯿﺪي ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻻ و ﺧﻮﺑﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺎدهﻫﺎ را ﻧﺸﺎن داد. در ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﻬﻨﯽ ﯾﯿﻼق، ﻋﺰﯾﺰيﻣﻬﺮ و ﻣﮑﺘﺒﯽ (١٣٩٣) ﮐﻪ در اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، ﺿﺮاﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﺧﺮدهﻣﻘﯿﺎس ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﭘﺪر، ٠/٨٩ و ﺑﺮاي ﺧﺮدهﻣﻘﯿﺎس ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﻣﺎدر٠/٩٢ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﺿﺮاﯾﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد (ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﯽ)، در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﯾﯿﺪي، ﺑﺮاي ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﭘﺪر ﺑﯿﻦ ٠/٦٤ ﺗﺎ ٠/٨٤ و ﺑﺮاي ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﻣﺎدر ﺑﯿﻦ ٠/٦٧ ﺗﺎ ٠/٧٨ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه رابطه والد-کودک