پرسشنامه رفتارهای یادگیری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۵
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۲۰۰۰
نویسندگان ﻣﮏ درﻣﻮت و همکارن
مخفف LBS
نام انگلیسی پرسشنامه Learning Behaviors Scale

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي در ﺳﺎل ٢٠٠٠ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﮏ درﻣﻮت و ﻫﻤﮑﺎران ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و داراي ٢٥ ﺳﻮال و ﭼﻬﺎر ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس اﺳﺖ. ﻣﮏ درﻣﻮت و ﻫﻤﮑﺎران (٢٠٠٠) اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس را روي ١٥٠٠ داﻧﺶآﻣﻮز آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﺿﺮاﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ (ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ) اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس را ﺑﻪ روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮ اي اﻧﮕﯿﺰه رﻗﺎﺑﺖ ٠/٨٥، ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ٠/٨٧، اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي راﻫﺒﺮد ٠/٧٩ و ﺗﻮﺟﻪ / ﭘﺸﺘﮑﺎر ٠/٨٥ و ﻧﯿﺰ ﺿﺮاﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ روش ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ را ﺑﺮاي اﻧﮕﯿﺰه رﻗﺎﺑﺖ ٠/٩٢، اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي ـ راﻫﺒﺮد ٠/٩٢،ﺗﻮﺟﻪ ـ ﭘﺸﺘﮑﺎر ٠/٩٢، ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ٠/٩١ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رواﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس را ﺑﻪ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﻞ ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻮق در اﻧﺪازهﮔﯿﺮي رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺎﺑﺪي و همکاران (١٣٩٢) در اﯾﺮان روي ٣٨٠ داﻧﺶ آﻣﻮز در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﺎﺑﺪي و ﻫﻤﮑﺎران (١٣٩٢) رواﯾﯽ ﺳﺎزه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺑﺎ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب و ﺿﺮاﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ روش ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ را در داﻣﻨﻪاي از ٠/٩٣ ﺗﺎ ٠/٩٠ ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ. ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﺑﻪ روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻧﯿﺰ در داﻣﻨﻪاي از ٠/٨٨ ﺗﺎ ٠/٧٢ ﺑﻪ دﺳﺖآﻣﺪه اﺳﺖ (ﻋﺎﺑﺪي و ﻫﻤﮑﺎران، ١٣٩٢).

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دبیران ریاضی

۱۳۹۴

راهبرد یادگیری خود تنظیم در دانش آموزان (SRLIS)

۱۹۹۸

پرسشنامه رفتارهای سیاسی

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی

۱۳۸۶

پرسشنامه سبک یادگیری

۱۹۷۶

مبانی نظری یادگیری سازمانی

مبانی نظری اقدام به رفتارهای پرخطر

مبانی نظری رفتارهای انحرافی کارکنان