پرسشنامه رفتار سازشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۸
ابعاد پرسشنامه ۱۱
سال انتشار ۱۹۷۴
نویسندگان لیمبرت و همکارن
مخفف ABS
نام انگلیسی پرسشنامه Adaptive Behavior Scale

توضیحات تکمیلی

مقیاس رفتار سازشی نخستین بار توسط لیمبرت، ویندملر، کول و فیگورا (١٩٧٤، به نقل از شهنی ییلاق، ١٣٧١) تهیه و روی دانش‌آموزان آمریکایی سنین دبستانی هنجاریابی شد. این مقیاس از دو بخش تشکیل شده است که بخش اول آن به مسائل رشد، سنجش مهارت‌ها و عادات رشدی می‌پردازد و بخش دوم آن برای سنجش رفتارهای ناسازگار مربوط به شخصیت و اختلالات رفتاری طرح‌ریزی شده است. این بخش از مقیاس رفتار سازشی توسط شهنی ییلاق (١٣٧١) ترجمه شده و پس از ویرایش ماده‌های مقیاس روی ١٥٠٠ دانش‌آموز دبستانی شهرستان اهواز هنجاریابی شد. مقیاس رفتار سازشی از چهارده خرده مقیاس تشکیل شده بود، اما لیمبرت (١٩٧٤، به نقل از شهنی‌ییلاق، ١٣٧١) دو خرده مقیاس آن را به علت عدم کاربرد در مدارس ابتدایی حذف نمود. خرده مقیاس مصرف دارو هم به علت عدم آگاهی آموزگاران مدارس ابتدایی از این آزمون توسط شهنی ییلاق (١٣٧١) حذف گردید. بنابراین، مقیاس اصلاح شده شامل ١٥٨ ماده و ١١ خرده مقیاس می‌باشد.این مقیاس برای تعیین رفتار سازشی دانش‌آموز توسط معلم تکمیل می‌گردد و از ٣٨ سؤال دو گزينه‏اي (گاهی اوقات، مکرراً) تشکیل شده است.شهنی ییلاق (١٣٧١) روایی مقیاس مذکور را با استفاده از روش ملاکی همزمان با ضرایب همبستگی ٠/٥٢ و ٠/٦٢ در سطح ٠/٠٠١>p معنی‌دار گزارش نمود. در پژوهشی باقری شیخلو (١٣٨٤) روایی این مقیاس را با استفاده از روش ملاکی همزمان تعیین نمود. برای این منطور دو فرم یک و دو تهیه نمود. فرم یک از ١١ ماده (یک ماده برای هر حیطه) و فرم دو از ٢٩ ماده (دو یا چند ماده برای هر حیطه) که سازه‌های حیطه‌ی فرعی را بر اساس یک ملاک هفت درجه‌ای می‌سنجد. ضرایب اعتبار آزمون از طریق ضریب همبستگی فرم اصلی با فرم یک و دو مورد استفاده در اعتباریابی ٠/٥٥ و ٠/٦٠ به دست آورد که هر دو در سطح ٠/٠١> p معنی دار بوده است. شهنی‌ییلاق (١٣٧١) با استفاده از روش تنصیف ضریب ٠/٨٠ را برای مقیاس رفتار سازشی به‌دست آورده است. ابراهيمي (١٣٧٢) برای تعیین پایایی مقیاس رفتار سازشی، با استفاده از روش دو نيمه كردن آزمون (فرد و زوج) و با استفاده از فرمول آلفاي كرونباخ، ضريب پايايي ٠/٦٧ بدست آورده است. زرشكن زمان‌پور (١٣٨٠) نيز با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ ضريب پايايي ٠/٨٦ را براي آن به دست آورد. همچنین، باقری شیخلو (١٣٨٥) ضرایب پایایی مقیاس را با استفاده از روش آلفای کرونباخ و تنصیف به ترتیب ٠/٨٥ و ٠/٩١ به دست آورده است. بهرامیان (١٣٩٢) در پژوهش خود، ضریب پایایی این مقیاس را از طریق آلفای کرونباخ ٠/٩٤ به دست آورد. هم‌چنین، ضرایب پایایی به روش تنصیف (اسپیرمن - براون و گاتمن) برای کل مقیاس رفتار سازشی ٠/٨٤ و ٠/٨٤ گزارش کرده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه رفتاری کودکان (CBQ)

پرسشنامه اختلالات رفتاری کودکان

پرسشنامه روابط بنیانی بین فردی رویکرد رفتاری

تنظیم رفتاری در ورزش

۲۰۰۴

ﺳﻨﺠﺶ رفتار کودکان پیش‌دبستانی در بازی

پرسشنامه رفتارهای سیاسی

چک لیست رفتاری کودک

۲۰۱۱

پرسشنامه تمایل و رفتار ‌تسهیم ‌دانش

۲۰۰۶