پرسشنامه رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۸۵
نویسندگان داینر و همکارن
مخفف SWLS
نام انگلیسی پرسشنامه Satisfaction with Life Scale

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ در ﺳﺎل ١٩٨٥ ﺗﻮﺳﻂ داﯾﻨﺮ و ﻫﻤﮑﺎران ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس داراي ٥ آﯾﺘﻢ اﺳﺖ (وو، چن و تسی ، ٢٠٠٩). در ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ روش آزﻣﻮن- ﺑﺎزآزﻣﻮن ٠/٨٢ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ٠/٨٧ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ (داﯾﻨﺮ و ﻫﻤﮑﺎران، ١٩٨٥). در ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻘﯿﺎس رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ٠/٨٣ و ﺑﺎ روش ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ٠/٦٩ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه و رواﯾﯽ ﺳﺎزه اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ (ﺑﯿﺎﻧﯽ، کوچکی و گودرزی ، ٢٠٠٧). در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻘﺮﺑﯽ، ﺷﺮﯾﻔﯽ، ﺳﻮﮐﯽو ﺗﻘﺮﺑﯽ (١٣٩١) ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ روش آزﻣﻮن-ﺑﺎزآزﻣﻮن ٠/٩٠ و ﺑﺎ روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ٠/٨٥ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ وزن

۱۹۹۱

پرسشنامه ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی زﻧﺪﮔﯽ

۱۹۹۷

پرسشنامه ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ارﺗﻘﺎء دﻫﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ

۱۹۸۷

پرسشنامه ﺟﻬﺖﮔﺰﯾﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ یا مقیاس حس انسجام

۱۹۸۷

پرسشنامه رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﻧﺮﯾﭻ - ۴۷ سؤالی

۱۹۸۹

پرسشنامه ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی زﻧﺪﮔﯽ

۱۹۸۵

پرسشنامه ﻣﻌﻨﺎ در زﻧﺪﮔﯽ

۲۰۰۶