پرسشنامه رﻫﺒﺮی در ورزش

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۰
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۸۰
نویسندگان ﭼﻼدوري و ﺻﺎﻟﺢ
مخفف LSS
نام انگلیسی پرسشنامه Leadership Scale for Sport

توضیحات تکمیلی

مقیاس رﻫﺒﺮي در ورزش در ﺳﺎل ١٩٨٠ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻼدوري و ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﭼﻨﺪﺑﻌﺪي رﻫﺒﺮي در ورزش ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ اﯾﻦ اﺑﺰار در ﻗﺎﻟﺐ ٤٠ ﺳﻮال، ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﻣﺮﺑﯿﺎن را ارزیابی می کند. چلادوري و ﺻﺎﻟﺢ (١٩٨٠) رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﻣﻄﻠﻮب ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد و ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﻣﯿﺰان ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آنﻫﺎ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ٠/٧٥ ﮔﺰارش ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﯾﻤﺮ و ﺗﻮن (٢٠٠١) ﺳﺎﺧﺘﺎر زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﭘﺎﯾﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﻧﺪ در اﯾﺮان ﯾﻮﺳﻔﯽ (١٣٨٦) ﺛﺒﺎت دروﻧﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ٠/٩١ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮادي ١٣٨٣)، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رﻣﻀﺎﻧﯽﻧﮋاد و ﻫﻤﮑﺎران، ١٣٨٩) ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. وي ﺛﺒﺎت دروﻧﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﯿﻦ٠/٨٤ ﺗﺎ ٠/٧١ ﮔﺰارش ﮐﺮد. ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي زﯾﺎدي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻘﯿﺎس رﻫﺒﺮي در ورزش اﺟﺮا ﺷﺪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رواﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮداﻧﺪ (رﻣﻀﺎﻧﯽﻧﮋاد، ﺣﺴﯿﻨﯽ ﮐﺸﺘﺎن و اسحانی، ١٣٨٩).

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری دیسمونره و تاثیر ورزش بر زنان

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی