پرسشنامه سازگاری مجدد اجتماعی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۴
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۶۷
نویسندگان هولمز و راهه
مخفف SRRS
نام انگلیسی پرسشنامه Social Readjustment Rating Scale

توضیحات تکمیلی

مقیاس سازگاری مجدد اجتماعی توسط ﻫﻮﻟﻤﺰ و راﻫﻪ در ﺳﺎل ١٩٦٧ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﺎوي ٤٤ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺎن دادن ﺗأﺛﯿﺮ اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﺪه زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع اﺳﺘﺮسﻫﺎﺳﺖ، ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻫﻮﻟﻤﺰ وراﻫﻪ (١٩٦٠) ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﻘﯿﺎس از روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ . ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﺮاي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ٠/٧٩ و اﻋﺘﺒﺎر آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ٠/٣٦ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﯿﺪري و ﻧﺎﻣﺠﻮ ﺳﻨﮕﺮي (١٣٩٠) ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ و دو ﻧﯿﻤﻪﺳﺎزي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ٠/٧٢ و٠/٦٤ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﯿﺎنﮔﺮ ﺿﺮاﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮس ﻧﻤﺮه آن را ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮس ادارك ﺷﺪه ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﺸﺨص ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﯽداري ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد آنها همچنین نشان دادند این مقیاس از رواﯾﯽ ﻇﺎﻫﺮي، ﻣﺤﺘﻮا، و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وضعیت اجتماعی - اقتصادی

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

آزمون مهارت اجتماعی

۱۳۸۳

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی - فرم معلم

۱۹۸۹

پرسشنامه رشد اجتماعی

۱۹۹۰

پرسشنامه سنجش میزان هویت اجتماعی برند