پرسشنامه سبک های مقابله ای

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۸
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۹۰
نویسندگان اندلر و پاركر
مخفف CISS
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

مقیاس سبک های مقابله ای براي اولين بار توسط اندلر و پارکر در سال ١٩٩٠ ساخته شده است و در ایران توسط اکبرزاده، ترجمه و هنجاریابی و براي سبک هاي مقابله با استرس نوجوانان تهران در سال ١٣٩٠ به کار گرفته شده است. این آزمون شامل ٤٨ عبارت است . اندلر و پارکر(١٩٩٠) پایایی مقیاس سبک های مقابله ای را از طریق ضریب آلفاي کرونباخ براي هریک از مولفه های، سبک مقابله مسئله مدار، ٠/٩٢، سبک هيجان مدار ٠/٨٢، و سبک اجتنابی را ٠/٨٥ بدست آورده اند. نيك راهان و همکاران (١٣٩٠)، نيز ضريب پايايي براي هر يك از سبك هاي مساله مدار، هيجان مدار و اجتنابي را به ترتيب ٠/٨٧، ٠/٧٨ و٠/٦٨ گزارش کرده اند. اعداد به دست آمده نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه است. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴