پرسشنامه سبک مدیریت

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۲
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۳۷۵
نویسندگان حسنی
مخفف MSS
نام انگلیسی پرسشنامه Management Style Scale

توضیحات تکمیلی

این پرسشنامه توسط آقای محمد حسنی در سال ١٣٧٥ تهیه و تدوین شده است و شامل ٣٢ گویه می باشد. این پرسشنامه توسط آقای محمد حسنی در سال ١٣٧٥ به عنوان پایان نامه هنجار یابی شده است. براي تهيه و بررسي اعتبار و روايي مقياس سبك مديريت از معلمان آموزش و پرورش شهر تهران استفاده شد. حجم نمونه ٩٠٠ نفر شامل ٤٥٧ نفرمعلم مرد و ٤٤٣ نفر معلم زن مي باشد. ضريب پايايي مقياس ٦٨/٣ را براي نمونه مذكور نشان داد و براي روايي مقياس از روش تحليل عاملي از طريق تحليل مولفه هاي اصلي (PC) و روش محورهاي اصلي (PAF) استفاده گرديد و معلوم شد كه پرسشنامه مذكور در بيشتر سئوالات با دو عامل همبستگي خوبي دارند.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مدیریت کیفیت جامع

مبانی نظری مدیریت کوانتومی

مبانی نظری مدیریت دانش

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری سیاست‌های مدیریت پاداش

مبانی نظری مدیریت کیفیت فراگیر

مبانی نظری مدیریت زمان

مبانی نظری مدیریت ریسک

مبانی نظری مدیریت منابع انسانی

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری