پرسشنامه سبک های تصمیم‌گیری عمومی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۵
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۹۵
نویسندگان اﺳﮑﺎت و ﺑﺮوس
مخفف GDMS
نام انگلیسی پرسشنامه General Decision Making Style

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺒﮏﻫﺎي ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺗﻮﺳﻂ اﺳﮑﺎت و ﺑﺮوس (١٩٩٥) ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﭘﻨﺞ ﺑﻌﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻘﻼﯾﯽ، ﺷﻬﻮدي، واﺑﺴﺘﻪ، اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ و آﻧﯽ را اﻧﺪازه ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داراي ٢٥ ﺳﺆال (ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺑﻌﺪ٥ ﺳﺆال) اﺳﺖ . ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑـــﺮاي ﺳـــﺒﮏﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ٠/٦٢ ﺗـــﺎ ٠/٨٧ ﮔـــﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ (ﻟــﻮ ، ٢٠٠٠؛ اﺳﮑﺎت و ﺑـﺮوس، ١٩٩٥). ﻫـﺎدي زاده ﻣﻘـﺪم و ﻃﻬﺮاﻧـﯽ (١٣٨٧) ﻧﯿــﺰ ﭘﺎﯾــﺎﯾﯽ اﯾــــﻦ ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﻪ را ٠/٧١ و رواﯾﯽ ﺳﺎزه آن را ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری اعتماد عمومی

مبانی نظری اجرای خط مشی عمومی

پرسشنامه خود کارآمدی عمومی (GSES)

تصمیم‌گیری به‌ قصد خرید

۱۳۹۲

نقش وسایل ورزشی عمومی در جذب شهروندان به ورزش همگانی

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ رضایت شغلی عمومی

۱۹۷۹

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ تصمیم‌گیری به ‌قصد خرید

۱۳۹۲

پرسشنامه سلامت عمومی

۱۹۷۹

پرسشنامه وضعیت اشتراک گذاری دانش در کانون تصمیم‌گیری

۱۳۹۵

پرسشنامه خودکارآمدی عمومی

۱۹۸۲