پرسشنامه سخت‌رویی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵۰
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۷۹
نویسندگان کوباسا
مخفف HS
نام انگلیسی پرسشنامه Hardiness Scale

توضیحات تکمیلی

این پرسشنامه به وسیله‌ی کوباسا (١٩٧٩) تهیه شده است. در سنجش سرسختی روان‌شناختی بکار می‌رود. این آزمون از ٥٠ ماده تشكيل شده است. امامی به نقل از ناخدا (١٩٩٨) برای کل مقیاس سخت‌رویی و خرده مقیاس‌های تعهد، کنترل، مبارزه‌جویی به ترتیب ضرایب اعتبار ٠/٥٣، ٠/٤٨، ٠/٣٥، ٠/٣٨ را گزارش کرده است. همچنین به نقل از یارعلی نیز برای همان متغیرها به ترتیب ضرایب اعتبار ٠/٦٠، ٠/٧٣، ٠/٥١ و ٠/٢٧ گزارش نموده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴