پرسشنامه سرزندگی ذهنی رایان و فردریک

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۷
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان سدیدی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

مقیاس سرزندگی ذهنی رایان و فردریک توسط سدیدی (١٣٩٢) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٧ گویه می¬باشد. در پژوهش سدیدی (١٣٩٢)برای تعیین روایی محتوا پرسشنامۀ تهیه‌شده، ابتدا آن‌ها در اختیار استاد راهنما، مشاور، مدیران و کارشناسان صاحب‌نظر قرار گرفت و با اصلاحاتی پرسشنامه‌ مورد تأیید واقع گردید. در پژوهش سدیدی (١٣٩٢)به‌منظور سنجش پایایی این پرسشنامهاز روش آلفای کرونباخ استفاده‌شده است. میزان ضریب آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه ٠/٨٥ به دست آمد که طبق نتایج پرسشنامه از پایاییقابل قبولی برخوردار هستند

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دبیران ریاضی

۱۳۹۴

مبانی نظری بازی های رایانه ای

مبانی نظری بازی های رایانه ای

پرسشنامه کاربرد رایانه در آموزش و پرورش

۱۳۸۱

پرسشنامه نگرش به رایانه

۱۹۸۶

پرسشنامه پذیرش فناوری رایانه در آموزش ریاضی

۱۳۹۳