پرسشنامه سرسختی روان شناختی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۷
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۷۷
نویسندگان کیامرثی و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

مقیاس سرسختی روان شناختی توسط کیامرثی، نجاریان و مهرابی زاده هنرمند (١٣٧٧) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٢٧ گویه بود. کیامرثی و همکاران (١٣٧٧)، ضرایب پایایی پرسشنامه را به دو روش بازآزمایی و آلفای کرونباخ به ترتیب ٠/٨٤ و ٠/٧٦ محاسبه کردند. ورنو سفادرانی، کمالی و نوری (١٣٨٧) روایی این آزمون را به روش روایی همزمان با سه ملاک مقیاس اضطراب عمومی، پرسشنامه افسردگی و خودشکوفایی مزلو محاسبه کردند. ضریب به دست آمده به ترتیب ٠/٦٥، ٠/٦٧ و ٠/٦٣ بود که کلیه ضرایب در سطح ٠/٠٠١ معنادر بودند. در ضمن روایی همزمان، تعریف سازه سرسختی روان شناختی نیز محاسبه شد که روایی به دست آمده رضایت بخش بود.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری فشار روانی شغلی

مبانی نظری سرسختی روانشناختی

مبانی نظری سرمایه روانشناختی

مبانی نظری تنظیم شناختی هیجان

مبانی نظری هیپنوتیزم شناختی

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

۱۳۹۴

پرسشنامه اختلالات روانی (SCL-۹۰)

پرسشنامه نیازهای روانشناختی اساسی

پرسشنامه ارضاء نیازهای روانی

۲۰۰۰

پرسشنامه باورهای معرفت شناختی

۱۹۹۰