پرسشنامه سنجش اهمال کاری – دانش آموزان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۴
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۹۸۴
نویسندگان ﺳﻮﻟﻮﻣﻦ و راث بلوم
مخفف PASS
نام انگلیسی پرسشنامه Procrastination Assessment Scale - Students

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﺶ اﻫﻤﺎل ﮐﺎري ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﻟﻮﻣﻦ و راﺛﻠﺒﻮم در ﺳﺎل ١٩٨٤ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺷﺎﻣﻞ ٤٤ ﻣﺎده ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻓﺮاواﻧﯽ ﭘﯿﺸﺎﯾﻨﺪﻫﺎي رﻓﺘﺎري ﺷﺎﺧﺘﯽ اﻫﻤﺎلﮐﺎري ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻓﯿﺸﺮ و ﮐﻮرﮐﺮان (١٩٩٤) ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد اﮐﺜﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﺑﺎ دوﻧﯿﻤﻪﺳﺎزي اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ٠/٥٨ ﺑﺮاي ﻣﺮدان و ٠/٣١ ﺑﺮاي زﻧﺎن در ﻣﻮزد ﻓﺮاواﻧﯽ اﻫﻤﺎﮐﺎري ﺳﺎزﮔﺎري دروﻧﯽ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ. اﯾﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮاي اﻫﻤﺎلﮐﺎري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ٠/٢٦ و ﺑﺮاي دﻻﯾﻞ اﻫﻤﺎلﮐﺎري ٠/٨٠ ﺑﻮد. ﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎ ﯾﮏﻣﺎه ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ٠/٧٤ ﺑﺮاي ﺷﯿﻮع و ٠/٥٦ ﺑﺮاي دﻻﯾﻞ اﻫﻤﺎلﮐﺎري ﺑﻮد. ﺑﺮاي ﮐﻞ ﻧﻤﺮهﻫﺎ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ٠/٨٠ ﮔﺰارش ﺷﺪ. در اﯾﺮان، ﺗﻤﺪﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران (١٣٩٠) در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ، ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس را از ﻃﺮﯾﻖ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ را ﺑﺮاي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺣﺪود ٠/٨٣ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ و رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ آن را ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار دادﻧﺪ .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری آمادگی جسمانی دانش آموزان

مبانی نظری مدیریت دانش

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

۱۹۹۳

پرسشنامه استقرار مدیریت دانش

۱۳۹۴

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

پرسشنامه ظرفيت و فرهنگ كارآفرينانه دانشگاه

پرسشنامه مدیریت دانش

پرسشنامه مدیریت دانش