پرسشنامه سنجش خشنودگی شغلی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۶۹
نویسندگان اسمیت
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

مقیاس سنجش خشنودگی شغلی توسط اسمیت(١٩٩٩ )ارائه شد .مقیاس سنجش خشنودگی شغلی شامل ٣٠ سوال میباشد که فرد با پاسخ دادن به سوالاتی مانند (در سازمان من فرصتهای خوبی برای ترفیع وجود دارد) به سنجش خشنودی شغلی می پردازد . ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده در پژوهش (غنی بُد، ١٣٩٤)برای این پرسشنامه بالای ٠/٧ برآورد شد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تحلیل رفتگی شغلی

مبانی نظری اشتیاق شغلی

مبانی نظری فشار روانی شغلی

مبانی نظری رضایت شغلی

پرسشنامه عملکرد شغلی

۱۹۸۱

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه ویژگی های شغلی

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه استرس شغلی

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا