پرسشنامه شادمانی ذهنی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۹۸۸
نویسندگان واتسون و همکارن
مخفف PANAS
نام انگلیسی پرسشنامه Positive and Negative Affect Scale

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه شادمانی ذهنی توسط واتسون ، کلارک و تلگن، (١٩٨٨)، تهیه و تنظیم شده است این پرسشنامه دارای ٢٠ سوال می‌باشد . مظفری(١٣٨٢)، پایایی پرسشنامه شادمانی ذهنی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٢ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد . همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه های این پرسشنامه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آورده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تصویر ذهنی

پرسشنامه بهزیستی ذهنی

۲۰۰۳

پرسشنامه سرسختی ذهنی ۴۸ سوالی

۲۰۰۲

مبانی نظری عقب ماندگی ذهنی

مبانی نظری ذهنیت فلسفی

پرسشنامه ذهنیت های طرح واره ای

۱۳۸۹

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ سرسختی ذهنی ورزشی

۱۳۹۴

پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی

۲۰۰۹

پرسشنامه ذهنیت فلسفی

۱۳۸۱

پرسشنامه سرزندگی ذهنی رایان و فردریک

۱۳۹۲