پرسشنامه صمیمیت اجتماعی میلر

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۸
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۹۸۲
نویسندگان میلر و لفکورت
مخفف MSIS
نام انگلیسی پرسشنامه Miller Social Intimacy Scale

توضیحات تکمیلی

این پرسشنامه شامل ١٨ سؤال می باشد،که فراوانی و شدت صمیمیت اجتماعی افراد را اندازه گیری می کند. این مقیاس را میلر و لفکورت (١٩٨٢) برای ارزیابی صمیمیت دریافتی از روابط مختلفی، طراحی کردند . میلر و لفکورت (١٩٨٢) ضریب آلفای کرونباخ را در اجراهای گوناگون این پرسشنامه ٠/٨٦ تا ٠/٩١ گزارش کرده اند. آنها همچنین ضریب پایایی به روش بازآزمایی به فاصله زمانی بیش از ٢ ماهرا ٠/٨٤ و با فاصله زمانی بیش از یک ماه ٠/٩٦ گزارش کردند. این پرسشنامه را دانشور پور (١٣٨٥) در ایران به فارسی ترجمه کرده است و به دنبال آن چند نفر از اعضای هیئت علمی روایی محتوا و تطابق فرهنگی این پرسشنامه را تایید کرده اند. سپس ضریب آلفای کرونباخ آن در بررسی مقدماتی که در یک نمونه ٣٣٠ نفری (١٦٦ پسر و ١٦٤ دختر) انجام شد، ٠/٧٩ به دست آمده است (کاظمی و همکاران، ١٣٩١).

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وضعیت اجتماعی - اقتصادی

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

آزمون مهارت اجتماعی

۱۳۸۳

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی - فرم معلم

۱۹۸۹

پرسشنامه رشد اجتماعی

۱۹۹۰

پرسشنامه سنجش میزان هویت اجتماعی برند